REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 1. Pracownia przeznaczona jest do zajęć edukacyjnych z informatyki oraz lekcji wspomaganych komputerowo.

 2. Z pracowni mogą korzystać uczniowie i nauczyciele gimnazjum w Zwierzyńcu.

 3. Pozaplanowe zajęcia mogą się odbywać za zgodą Dyrektora szkoły i opiekuna pracowni.

 4. Uczniowie pracują pod kierunkiem przeszkolonego nauczyciela.

 5. Ze względu na szczególną wrażliwość sprzętu na wilgoć i kurz, odzież wierzchnia pozostaje w szafkach, a w pracowni obowiązuje miękkie, czyste i suche obuwie.

 6. Każdy uczeń pracuje stale przy tym samym stanowisku posługując się swoją nazwą i hasłem przy logowaniu.

 7. O wszystkich trudnościach technicznych należy niezwłocznie informować nauczyciela i opiekuna pracowni.

 8. W pracowni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych.

 9. W pracowni nie można korzystać z przyniesionych urządzeń zapisujących i przekazujących tekst, dźwięk i obraz.

 10. Opuszczenie pracowni możliwe jest po uporządkowaniu stanowisk i na zezwolenie nauczyciela.

ZASADY PRACY Z KOMPUTEREM

 1. Włączenie i wyłączenie komputera może nastąpić na polecenie nauczyciela.

 2. Korzystanie z nośników danych jest możliwe tylko za zgodą opiekuna pracowni.

 3. Błędy programowe i systemowe należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi pracowni.

 4. Instalacja każdego programu musi być zatwierdzona i zarejestrowana u opiekuna pracowni.

 5. KASOWANIE I ZMIANA JAKICHKOLWIEK PLIKÓW I FOLDERÓW poza własnymi JEST ZABRONIONE.

 6. Za mechaniczne uszkodzenia stanowisk ponosi odpowiedzialność uczeń.  
   OPIEKUN PRACOWNI					DYREKTOR GIMNAZJUM