PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Przedmiotowy system oceniania określa:


Ocenianie z informatyki ma na celu uświadomienie uczniowi jego aktualnego stanu wiedzy, umiejętności i stopnia zaangażowania w przygotowanie i pracę na lekcji, stanowi element motywujący ucznia do pracy. Ocena jest też informacją dla rodziców o postępach dziecka.

Z informatyki wystawiane są oceny cząstkowe rozszerzone o dodatkowe znaki plus i minus oraz oceny: semestralna i końcoworoczna.

Oceny cząstkowe znaczące wystawiane są trzy razy w semestrze zgodnie z ogólnymi wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli oraz szczegółowymi wymogami opisanymi w treści konkretnych zadań, za wykonanie zadań praktycznych na lekcji. Oceny cząstkowe bieżące uczniowie mogą otrzymać za propozycje rozwiązań, rozwiązanie elementu zadania i prace dodatkowe.

Oceny dodatkowe uczniowie mogą otrzymać za:


Oceny semestralna i końcoworoczna wystawiana jest na podstawie otrzymanych ocen cząstkowych i nie muszą być średnią ocen cząstkowych.

Uwaga: Uczniowie otrzymują oceny za pracę w grupach dwu- i trzyosobowych, dlatego też ocena nie odzwierciedla obiektywnie indywidualnego stanu wiedzy, umiejętności oraz zaangażowania ucznia. Ocena indywidualna występuje sporadycznie na lekcji i może dotyczyć wiedzy teoretycznej, rozwiązanych zadań dodatkowych, znajomości i stopnia przestrzegania regulaminu pracowni.

Wymagania ogólne dotyczące uzyskania ocen z informatyki

OCENA WIADOMOŚCI UMIEJĘTNOŚCI POSTAWA
CELUJĄCA wykraczające poza przewidziane w programie nauczania, oraz jak dla oceny bdb uczeń rozwiązuje trudne problemy (wyszukiwanie informacji, tworzenie skomplikowanych dokumentów, programowanie) samodzielnie bez potrzeby konsultacji z nauczycielem stosując rozwiązania poznane na zajęciach oraz nowe nietypowe metody i narzędzia, oraz jak niżej systematycznie bierze aktywny udział w zajęciach przedstawia nowe propozycje zadań
BARDZO DOBRA wszystkie przewidziane w programie nauczania zdobyte na zajęciach i w pracy samodzielnej z podręcznikiem uczeń rozwiązuje trudne zadania samodzielnie stosując poznane metody i narzędzia, posługuje się samodzielnie prawidłowo sprzętem komputerowym systematycznie bierze aktywny udział w zajęciach, kieruje pracą grupy
DOBRA najważniejsze zdobyte na zajęciach i w samodzielnej pracy z podręcznikiem w zakresie terminologii, sprzętu i oprogramowania rozwiązuje typowe zadania samodzielnie stosując poznane metody i narzędzia, posługuje się samodzielnie sprzętem komputerowym chętnie wykonuje zadania, potrafi współpracować w grupie
DOSTATECZNA podstawowe zdobyte na zajęciach i w pracy samodzielnej w zakresie terminologii i sprzętu wykonuje proste zadania samodzielnie prostymi metodami przy użyciu prostych narzędzi nie narusza regulaminu pracowni
DOPUSZCZAJĄCA połowa podstawowych w zakresie terminologii i sprzętu wykonuje proste zadania z pomocą nauczyciela lub kolegów nie utrudnia pracy innym
NIEDOSTATECZNA nie zna podstawowych pojęć związanych z informatyką, nie zna zasad pracy z komputerem nie potrafi wykonać najprostszych czynności obsługi sprzętu nie przestrzega regulaminu pracowni, nie wykonuje zadań, utrudnia pracę innym, wykonuje zadania niezgodne z tematem lekcji