REGULAMIN PRACY NA LEKCJACH TECHNIKI

  Lekcje techniki odbywają się w pracowni komputerowej lub innych salach lekcyjnych.
  Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu danej sali oraz:

 1. Każdy uczeń ma stałe miejsce pracy i nie może go zmieniać bez zgody nauczyciela.

 2. O wszystkich trudnościach technicznych należy niezwłocznie informować nauczyciela.

 3. Na lekcji obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych.

 4. Na lekcji nie można korzystać z przyniesionych urządzeń zapisujących i przekazujących tekst, dźwięk i obraz.

 5. Opuszczenie pracowni możliwe jest po uporządkowaniu stanowisk i na zezwolenie nauczyciela.

 6. Każdy uczeń dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

 7. Za porzadek w całej sali odpowiedzialni są dyżurni.

 8. Za uszkodzenia stanowisk i pomocy wynikające ze złej woli i nieumiejętności ponosi odpowiedzialność uczeń.

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY

 1. Niesprawności, uszkodzenia sprzętu oraz wypadki przy pracy należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.

 2. Korzystanie z zestawów montażowych możliwe jest wyłącznie po zezwoleniu nauczyciela.

 3. Zabrania się dokonywania samowolnych zmian w połączeniach badanych układów.

  
   NAUCZYCIEL TECHNIKI			    	 		DYREKTOR GIMNAZJUM