TECHNIKA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Przedmiotowy system oceniania określa:


Ocenianie z techniki ma na celu uświadomienie uczniowi jego aktualnego stanu wiedzy, umiejętności i stopnia zaangażowania w przygotowanie i pracę na lekcji, stanowi element motywujący ucznia do pracy. Ocena jest też informacją dla rodziców o postępach dziecka.

Z techniki wystawiane są oceny cząstkowe rozszerzone o dodatkowe znaki plus i minus oraz oceny: semestralna i końcoworoczna.

Oceny cząstkowe znaczące wystawiane są trzy razy w semestrze zgodnie z ogólnymi wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli oraz szczegółowymi wymogami opisanymi w treści konkretnych zadań, za wykonanie zadań praktycznych i teoretycznych na lekcji. Oceny cząstkowe bieżące uczniowie mogą otrzymać za propozycje rozwiązań, rozwiązanie prac domowych, rozwiązanie elementu zadania i prace dodatkowe.

Oceny dodatkowe uczniowie mogą otrzymać za:


Oceny semestralna i końcoworoczna wystawiana jest na podstawie otrzymanych ocen cząstkowych i nie muszą być średnią ocen cząstkowych.

Uwaga: Uczniowie otrzymują oceny indywidualnie oraz za pracę w grupach kilkuosobowych, dlatego też ocena semestralna i końcoworoczna nie musi odzwierciedlać obiektywnie indywidualnego stanu wiedzy, umiejętności oraz zaangażowania ucznia. Ocena indywidualna na lekcji dotyczy wiedzy teoretycznej, umiejętności samodzielnego prowadzenia notatek, rozwiązania zadań dodatkowych, znajomości i stopnia przestrzegania regulaminu pracowni.

Wymagania ogólne dotyczące uzyskania ocen z techniki

OCENA WIADOMOŚCI UMIEJĘTNOŚCI POSTAWA
CELUJĄCA wykraczające poza przewidziane w programie nauczania, oraz jak dla oceny bdb uczeń rozwiązuje trudne problemy (wyszukiwanie informacji, tworzenie schematów) samodzielnie stosuje rozwiązania poznane na zajęciach oraz nowe metody, oraz jak niżej systematycznie bierze aktywny udział w zajęciach przedstawia nowe propozycje zadań
BARDZO DOBRA wszystkie przewidziane w programie nauczania zdobyte na zajęciach i w pracy samodzielnej z podręcznikiem uczeń rozwiązuje trudne zadania samodzielnie stosując poznane metody i narzędzia, posługuje się samodzielnie prawidłowo przyborami, zestawami montażowymi i sprzętem komputerowym systematycznie bierze aktywny udział w zajęciach, kieruje pracą grupy
DOBRA najważniejsze zdobyte na zajęciach i w samodzielnej pracy z podręcznikiem w zakresie terminologii, symboliki i sprzętu rozwiązuje typowe zadania samodzielnie stosując poznane metody i narzędzia, posługuje się prawidłowo przyborami, zestawami montażowymi i sprzętem komputerowym chętnie wykonuje zadania, potrafi współpracować w grupie
DOSTATECZNA podstawowe zdobyte na zajęciach i w pracy samodzielnej w zakresie terminologii, symboliki i sprzętu wykonuje proste zadania samodzielnie prostymi metodami nie narusza regulaminu pracowni
DOPUSZCZAJĄCA połowa podstawowych w zakresie terminologii, symboliki i sprzętu wykonuje proste zadania z pomocą nauczyciela lub kolegów nie utrudnia pracy innym
NIEDOSTATECZNA nie zna podstawowych pojęć związanych z techniką, nie zna zasad pracy w grupie nie potrafi wykonać najprostszych czynności obsługi sprzętu nie przestrzega regulaminu pracowni, nie wykonuje zadań, utrudnia pracę innym, wykonuje zadania niezgodne z tematem lekcji